Погодний інформер


 



study.ua


Освітній портал Педагогічна преса





 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Науково-методична робота

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Змішане навчання

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Економіка

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Географія

Матеріал  для  проведення  уроку

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 4
НайгіршеНайкраще 

Економіка

ВСТУП

Темою своєї наукової роботи я обрала питання «Інвестиції в людський ресурс: сутність та структура», тим самим вирішила розкрити тему - що  таке людський ресурс і яку роль він відіграє в економіці країн,чи важливий розвиток людського капіталу, його складові частини, скільки коштів вкладається в його розвиток, чи ефективні ці вкладення, на що впливає якість робочої сили – все це буде досліджено в моїй роботі.

В умовах глобалізації економіки місце країни у світовому господарстві визначається її інтелектуальним потенціалом і рівнем його використання. Нині одним з найбільш значущих глобальних процесів є інтелектуалізація виробництва, що передбачає високу кваліфікацію працівників та постійне її підвищення. Тому пріоритетом економічної стратегії нашої країни сьогодні має стати накопичення кваліфікаційного потенціалу, що відбувається, перш за все, шляхом безперервного розвитку персоналу підприємств та організацій. Інвестиції у розвиток людських ресурсів є одним із основних чинників збільшення продуктивності, подолання кризових явищ та досягнення високих темпів економічного зростання. Підприємства, що постійно займаються питаннями інвестування у розвиток персоналу, відзначаються високим рівнем прибутковості, фінансової стійкості та швидко здобувають вагомі конкурентні переваги. [1, с. 138]

Проблеми формування, розвитку та оцінки людського капіталу досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Л. Абалкін, С. Архієрєєв, Д. Богиня, О. Власюк, В. Геєць, О. Гришнова, М. Долішній, С. Дятлов, О. Захарова, Г. Євтушенко, В. Куценко, І. Лукінова, В. Мандибура, Дж. С. Мілль, С. Мочерний, В. Оникієнко, В. Петті, А. Покритан, А. Сміт, Г. Тарасенко, С. Тютюнникова та інші. У більшості робіт, в основному, людський капітал розглядається як об’єкт інвестування, в той же час недостатня увага приділяється людському капіталу як суб’єкту цього процесу. Потребують подальшого дослідження питання сутності інвестицій в людський капітал та їх відмінності від інших видів капіталу, методів оцінки віддачі від інвестицій у людський капітал. Останнє і підкреслює актуальність дослідження проблеми формування та реалізації людського капіталу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку.

Мета роботи - розглянути і проаналізувати інвестиції в людський ресурс їх сутність та структуру

Відповідно до поставленої мети вирішувались такі основні завдання :

- вивчити методологічні основи концепції людського капіталу;

- розкрити сутність і значення людського капіталу як економічного розвитку в будь-якій сфері виробництва й на будь-якому його рівні;

- уточнити класифікацію видів інвестицій;

- дослідити особливості процесу інвестування у людський капітал;

- розглянути ефективність інвестицій у світі та Україні

Об'єкт дослідження - людський капітал

Предмет дослідження - інвестиції в людський ресурс: їх  сутність та структура

 

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 6
НайгіршеНайкраще 

Географія

ВСТУП

Польща була першою з країн з плановою економікою, яка приступила до реалізації повноцінної програми економічних перетворень у кінці 1989 року. Погіршення економічного становища Польщі, як і інших соціалістичних країн, відбулося в результаті краху системи централізованого планування. Перша стабілізаційна програма 1990 року і наступні програми в основному розробив уряд Польщі, і вони були підтримані парламентом. Радикальність польських реформ полягала у проведенні жорсткої фіскальної політики через фіксування валютного курсу і введення прогресивної ставки оподаткування, які повинні були пом'якшити гіперінфляційні очікування. Додатково до пакету заходів по макроекономічній стабілізації були проведені структурні реформи, що включали в себе лібералізацію внутрішньої та зовнішньої економічної діяльності і приватизацію державних компаній. Польща стала першою з країн Центральної та Східної Європи, а також країн колишнього СРСР, чия економічна програма була підтримана Міжнародним валютним фондом. Роль міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних держав складалася у фінансовій підтримці діяльності уряду Польщі, спрямованої на досягнення обумовлених з ними цілей.

Дана  науково – дослідницька  робота  присвячена  сучасному  стану  економіки  Польщі  та  перспективам  її  розвитку. Актуальність  роботи  полягає  у  вивченні  досвіду  польських  економічних  реформ  для  України. Робота  може  бути  використана  у  процесі  вивчення  регіональної економіки  країн  європейського  союзу.

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 5
НайгіршеНайкраще 

Географія

 

 

 

ВСТУП

Постіндустріальне суспільство — поняття, яке виникло внаслідок розвитку теорії стадій економічного зростання т. зв. індустріального суспільства такими  відомими  американськими  соціологами, економістами і політологами, як Д. Белл, 3. Бжезінський, Дж. Гелбрейт, Г. Кан, А. Тоффлер та ін. Розглядаючи  поступальний  розвиток  людства  як  соціальний  прогрес, в основу  якого  покладено  технічний  прогрес, вони зауважують, що залежно від рівня техніки в суспільстві послідовно домінують різні сфери економічної діяльності: спочатку аграрна, потім індустріальна, а нині — сфера послуг, де провідну роль відіграють наука й освіта. На кожній із цих стадій панівне становище посідають відповідні соціальні верстви: феодали і священики — в аграрному суспільстві, підприємці й бюрократи — в індустріальному, вчені та фахівці (технократи) — на нинішній стадії економічного розвитку.

Перехід від однієї стадії до іншої зумовлюють не соціальні революції, а технологічні перевороти. І саме нова хвиля науково-технічної революції, що охопила людство впродовж останніх десятиліть, зумовила перехід від індустріального суспільства до більш розвиненого, яке різні автори називають порізному: постіндустріальне (Д. Белл та ін.), технотронне (3. Бжезінський), надіндустріальне (А. Тоффлер), технократичне (Дж. Гелбрейт) тощо.

Зрозуміло, що  з  термінологією  у  географів  і  економістів  проблем  нема – постіндустріальний  рівень  розвитку  суспільства  є  найрозвинутіший  і  найпрогресивніший. Але  виникає  проблема  кількісного  виміру  постіндустріальності. А  найоб’єктивніший  кількісний  вимір  є, звичайно, математичний.

Дана  робота  якраз  і  присвячена  знаходженню  математичного  виміру  постіндустріальності  країни. Для  цього  виміру  нами  була  запропонована  математична  формула, яка  вимірює  постіндустріальність  та  забезпечує  об’єктивну  оцінку  цього  показника.

 

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Змішане навчання

Приєднаний файл:
DOWNLOAD_THIS_FILE_Surl.pdf[ ]834 Kb

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Змішане навчання

Приєднаний файл:
DOWNLOAD_THIS_FILE_SІнверсне навчання(1)(1).pdf[ ]829 Kb

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 13
НайгіршеНайкраще 

Географія

ЧИННИКИ  РОЗМІЩЕННЯ  ГАЛУЗЕЙ  ЕКОНОМІКИ. ЗМІНИ  ТА  СУЧАСНИЙ  СТАН

Світова  та  регіональна  економіки  є  динамічними  системами. Більше  того, життя  не  стоїть  на місці, економіка  розвивається, змінюються  моделі  економічної  системи. Будь-яке  підприємство  створюється  з  метою  максимізувати  свій  прибуток. Максимізація  прибутку  може  бути  досягнута  за  допомогою  врахування  багатьох  чинників. І  одним  з  таких  чинників  є  чинник  територіальний – це  так  званий  чинник  розміщення. Чинник  розміщення  враховує  наявність  та  рівень  економічних  ресурсів  на  даній  території. Дозволимо  собі  нагадати  ці  економічні  ресурси – це  природні, територіальні, людські  ресурси, інвестиційні, інформаційні  та  інфраструктурні. В  залежності  від  спрямування  діяльності  підприємства  воно  орієнтується  на  рівень  розвитку  тих  чи  інших  економічних  ресурсів. Таким  чином  і  виникають  чинники  розміщення. Термін  «чинник  розміщення»  був  зрозумілий  і  чіткий  в  умовах  командно-адміністративної  економіки, тому  що  логіку  розміщення  підприємства  вирішував  уряд  і  вона  практично  не  змінювалась. Але  командно – адміністративна  економіка  йде  у  небуття, а  ми  в  підручниках  і  на  уроках  продовжуємо  використовувати  заяложені  штампи  на  кшталт  «до  сировини», «до  споживача»  або  й  зовсім  безглузде  «до  кваліфікованих  кадрів».

У  даній  публікації  ми  робимо  спробу  показати, як  змінюються  або  стають менш  чіткими  чинники  розміщення  галузей  під  впливом  сучасних  економічних  процесів. Ми  розглядаємо галузі  промисловості, у  яких  змінюються  чинники  розміщення. Причому, потрібно  підкреслити, змінюються  відносно  наших  усталених  стереотипних штампів, що  висвітлені  у  підручниках.

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 2
НайгіршеНайкраще 

Змішане навчання

ЗВІТ  ПРО  ПРОВЕДЕННЯ  І (ПІДГОТОВЧОГО)  ЕТАПУ  ДОСЛІДНИЦЬКО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ  РОБОТИ  В  ЛІЦЕЇ  «УНІВЕРСУМ»  ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МІСТА  КИЄВА

2015

Квітень  2014 – Січень  2015

Підготовчий  етап




ПОГОДЖЕНО                                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Науковий  керівник                                                                          Директор  ліцею  «Універсум»

Ковальчук  В. І.                                                                                                                 С. С. Сурма

 

Детальніше...

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net