Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 28
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Економіка

Автори: Бобровський  М. В., вчитель  географії, Лашко  Артем, учень  11-А  класу

 

ВСТУП

Сучасний  етап  розвитку процвітаючих в економічних відносинах країн  характеризується  переходом від так званої  індустріальної  економіки до постіндустріальної. Це пов’язано з підвищенням значущості сфери послуг, перетворенням її на рушійну силу господарювання. Цей процес потребує істотного перегляду стратегії маркетингу, зміни способу мислення керівників підприємств і державних діячів. Сучасні тенденції розвитку оточуючого світу, вимоги конкурентного середовища та його постійні зміни вимагають від системи маркетингу більшої гнучкості та динамічності.

Темою  нашої  роботи  був  розгляд  такої  сучасної  маркетингової  технології, як  краудсорсинг. В  роботі  розглянуті  специфіка  краудсорсингу, методичні  особливості  використання  та  позитивні  і  негативні  сторони  його. Маркетологи  успішних  американських підприємств  підкреслюють  важливість  максимально  точного  знання  свого споживача  з  використанням   методів  зворотного  зв’язку, що  відповідають вимогам  підприємства. Саме  інтерактивні  технології  спілкування  зі  споживачем  дають  змогу  максимально  вивчити  запити  споживача. А  краудсорсингова  технологія  дає  змогу  ще  й  самому  споживачу  брати  участь  у  створенні  продукту.

Актуальність  роботи  полягає  в  тому, що  маркетингові  інтернет-технології  широко  впроваджуються  на  Заході, а  от  в  Україні  ці  технології  поки  що  тільки  починають  розвиватись. Бізнесу  потрібно  обов’язково  вивчати  маркетингові  технології  глобальної  мережі, використовуючи і  краудсорсинг.

Завдання  роботи  формулюються  відповідно  до  сновної  мети  і  включають  в  себе:

-вивчення краудсорсингу як інноваційної концепції сучасного маркетингу;

-освоєння краудсорсингу в сучасному світі;

Робота  складається  зі  вступу, трьох  розділів  і  висновків. В  першому  розділі  розглядається  маркетинг  як  економічна  наука, в  другому  розглядаються  сучасні  маркетингові  технології, в  третьому – краудсорсинг  як  приклад  сучасної  маркетингової  технології.

Робота  може  бути  використана  для  формування  маркетингової  стратегії  компаній, а  також  для  формування  курсу  з  економічної  теорії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.  ПОНЯТТЯ  ПРО  МАРКЕТИНГ  ЯК  ЕКОНОМІЧНУ  НАУКУ. ОБ’ЄКТИВНІ  ПЕРЕДУМОВИ  ВИНИКНЕННЯ  МАРКЕТИНГУ

 

Маркетинг – відоме і цікаве явище у світовій економічній науці тим, що охоплює усі сторони життя людини. Проникнення маркетингової концепції у всі сфери діяльності суспільства, різноплановість і різноспрямованість запровадження маркетингу призводить  до неоднозначності розуміння і визначення поняття «маркетинг». Маркетинг  як  галузь  економіки  фомувався  поступово, в  ході  розвитку  суспільних  відносин  та  формуванням  капіталізму. Маркетинг  став  окремою  галуззю  економіки  з  виникненням  масового  товарного  виробництва  і  конкуренції,  коли  просто  зробити  і  запропонувати  товар  вже  стало  неможливим. Його  потрібно  було   якнайскоріше  доставити  до  споживача  і  надати  своєму  товару  переваги  перед  іншими, щоб  споживач  обрав  саме  наш  товар. З  поглибленням  масового  виробництва  почали  з’являтись  нові  маркетингові  технології  і  згодом  маркетинг  перетворився  практично  на  самостійну  галузь  знань.

Дослідженням і розробками термінології ключових положень маркетингу в процесі розвитку та становлення як науки займалися провідні закордонні та вітчизняні вчені-маркетологи, а також  громадські організації маркетингового спрямування. Серед основних публікацій доцільно виділити роботи таких зарубіжних авторів, як М.Дж. Бейкер, Ф.Котлер, К.Л. Келлер, Г.Ассель, П.Друкер, Т. Левіт, а також роботи вітчизняних учених і з близького зарубіжжя А.Ф. Павленка, А.В. Войчака, А.О Старостіної, Л.В. Балабанової, Н.К. Мойсеєвої та інших. Власне бачення поняття  «маркетинг» і його сутності виражають також такі  громадські  організації маркетингового спрямування, як Американська асоціація маркетингу, Британський інститут управління, Спілка маркетингу Об’єднаного Королівства, Європейська спілка з вивчення суспільної думки і маркетингу, Українська асоціація маркетингу.

Різноманітність визначень маркетингу, які не суперечать, а доповнюють одне одного, схиляє до думки деяких учених-маркетологів про молодість у розвитку маркетингу як науки, і тому чітке трактування ще не визріло  і  на даний час однозначного визначення маркетингу не може бути.

Маркетинг існував завжди і мав місце за будь-яких товарно-обмінних операцій. Появу терміну  та наукового напряму «маркетинг» датують на межі 19-20 ст. Зміст і термінологія маркетингу постійно розвиваються і змінюються у ході колективної творчості підприємців, менеджерів, науковців різних країн, діючих за конкретних політичних і соціально-економічних умов. У зв’язку з цим погляди  на маркетинг і тлумачення даного терміну неоднозначні. На Делійському симпозіумі маркетологів 1988 року зафіксовано понад дві тисячі визначень поняття «маркетинг». Також на різноманітність тлумачень маркетингу впливає й те, що кожна організація, підприємство, галузь працюють у специфічних умовах і вирішують притаманні їхньому бізнесу конкретні завдання, і як наслідок – система маркетингу цих бізнес-структур набуває притаманних тільки їм рис, прилаштовуючись до відповідних ринкових умов.

Варіація об’єктів прикладання маркетингових зусиль досить широка й охоплює не лише комерційну і некомерційну сфери, але й живі і неживі предмети, ідеї, програми тощо. Виокремлюють такі основні об’єкти маркетингу: товар (споживчий, промисловий, інтелектуальна вартість); послуга (комерційна, некомерційна); особистість (політичний діяч, адвокат, артист); ідея (програма політичної партії, демографічні заклики в Китаї, країнах Європи, боротьбі зі СНІДом, наркоманією); територія (санітарно – курортна, забудови житла, туристична). Очевидно, що залежно від об’єкта характер прикладання маркетингових зусиль буде різним. Також будуть суттєво відрізнятися методи, форми, цілі маркетингової діяльності суб’єктів маркетингового процесу, що призводить до різного трактування поняття маркетингу.

Разом з появою і розвитком маркетингу формувались і його концепції, які за час існування пройшли тривалий шлях еволюційного розвитку і послідовно виокремились у такі види: виробнича, товарна, збутова, маркетингова  та  концепція  холістичного  маркетингу .

Головною  рушійною силою такої еволюції було прагнення до підвищення ефективної діяльності організації завдяки різним інструментам і в першу чергу за рахунок внутрішніх факторів потенціалу підприємства (перші три концепції). Мірою зростання конкуренції на ринку організації були змушені концентрувати увагу на зовнішніх процесах, аналізувати їх і враховувати у господарській практиці. Це обумовило виникнення маркетингової концепції в управлінні організаціями, що сприяло появі нового наукового напряму – маркетингового менеджменту, в якому головною діючою особою стало не внутрішнє середовище підприємства, тобто можливості товаровиробника, а споживач. Концепція холістичного (цілісного) маркетингу інтегрує останні досягнення маркетингової науки і містить такі  складові:  маркетинг відносин, інтегрований маркетинг, внутрішній маркетинг і соціально-відповідальний маркетинг.

Наведені концепції маркетингу викладено у послідовності їхнього формування і мають таку особливість,що кожна наступна не виключає,а доповнює і поглиблює попередню. На окремих ринках залежно від їхнього розвитку, місткості, специфічності товару можуть в один і той же час мати різні концепції маркетингової поведінки організацій. Ключові елементи маркетингового процесу на основі їх призначення   і ролі, яку вони відіграють  у вирішенні ринкових питань, пропонується об’єднати в такі чотири складові частини: теорія (філософія) маркетингу; інструменти маркетингового комплексу; маркетингові дослідження; маркетинговий менеджмент.

До теорії маркетингу  віднесемо загальні положення, які визначають філософію маркетингу; вид маркетингу; принципи, завдання та функції маркетингу; концепції маркетингу, включаючи основи взаємовідносин зі споживачами, основи партнерських стосунків, соціально – етичні правила поведінки на ринку. Ця складова є головною для маркетингового процесу і відповідає на питання виконання місії та стратегічного розвитку організації.

Складова інструментів маркетингового комплексу відповідає на запитання: за допомогою якого інструментарію можна здійснювати маркетингову політику організації. Традиційно сюди відносять запропонований Мак – Карті загальновідомий комплекс «marketing – mix», або «4Р». У подальшому розвитку низка вчених і практиків розширили цей комплекс, додаючи інші елементи інструментарію. Так з’явились такі принципово нові «Р», як people (люди, споживачі), personnal (персонал), patnership (дружні стосунки), physical evidence (матеріальні свідоцтва), processes (процеси), preffered suppliers (тривалі стосунки) та ін.

Елементом, який об’єднує увесь маркетинговий процес, є маркетингові дослідження, які відповідають на головне питання існування маркетингу –виявлення та обґрунтування напряму докладання маркетингових зусиль організації. Під дослідження підпадають загальна ринкова ситуація, стан і розвиток цільових ринків, кон’юнктура товару на цільових ринках, конкурентне середовище, поведінка споживачів. За результатами маркетингових досліджень розробляються висновки та надаються рекомендації, які потім впроваджують у маркетингові плани організації на різних рівнях управління – від найвищого корпоративного до товарно-збутового на рівні конкретного товару.

Маркетинговий менеджмент є завершальним елементом маркетингового процесу і складником загального маркетингу. Ряд авторів з деякими особливостями, але без зміни сутності визначають маркетинговий менеджмент як управлінську діяльність, яка включає аналіз, планування, реалізацію та контроль заходів, спрямованих на формування та інтенсифікацію попиту на товари або послуги і збільшення прибутку. На цьому етапі маркетингового процесу ми отримуємо відповідь на запитання: що потрібно робити і як це зробити. Тут відбувається формування і безпосередня реалізація маркетингових проектів і програм організації за допомогою інструментарію маркетингового комплексу, спираючись на результати маркетингових досліджень.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, можна сформулювати такі концептуальні визначення. Маркетинг – це філософія та інструментарій формування, здійснення і розвитку взаємовигідних процесів обміну в суспільстві. Маркетинговий менеджмент – це впровадження філософії та інструментарію маркетингу на основі маркетингових досліджень в управління діяльністю організації. Він є продовженням маркетингу, це його прикладна частина, яка формується виходячи із тих чи інших ринкових умов.

Проведене дослідження продемонструвало неможливість створення єдиного, загальноприйнятого, лаконічного, всеохоплюючого трактування маркетингу в існуючому форматі визначення. Пропонується розділити знання з маркетингу, виокремивши чотири ключові складові: філософія маркетингу; інструментарій маркетингового комплексу; маркетингові дослідження; маркетинговий менеджмент. Подальший розвиток маркетингової думки доцільно здійснювати з урахуванням виділених складників, що повинно систематизувати маркетингові нововведення і більш точно конкретизувати трактування ключових положень маркетингу. Майбутні дослідження і вдосконалення маркетингу пропонується спрямувати на виявлення взаємозалежності та розробку взаємозв’язків між складовими маркетингового комплексу.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  2. ОСНОВНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  МАРКЕТИНГУ

Товарна  політика -  це формування товарного асортименту, модифікація існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих, розроблення і запуск у виробництво нових товарів, забезпечення належного рівня їх якості  і конкурентоспроможності. Тому важливе значення має створення привабливої упаковки товару, використання  штрих-коду, розроблення  ефектної  товарної марки  та  її  офіційна  реєстрація. Підкріплює  позиції  товару  організація сервісу, надані  фірмою  гарантії, умови  поставки  тощо. Все  це  в  комплексі  і становить сутність маркетингової  товарної  політики  фірми, спрямованої  на максимальне задоволення потреб цільових споживачів. Іншими словами - це комплекс заходів, коли один чи декілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми. Основним завданням товарної політики є створення такого товару чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи маркетингової діяльності або використовувались мінімально як допоміжні для досягнення поставлених цілей фірми або ж були непотрібні взагалі. Товарна політика є одним із видів економічної політики. Розробка й здійснення товарної політики вимагають дотримання наступних умов:

 • чіткої уяви про мету виробництва й збуту на перспективу;
 • наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства;
 • хорошого знання ринку й харакеру його вимог;
 • чіткої уяви про свої можливості й ресурси сьогодні і на майбутнє.

У сфері виробництва світ стоїть перед обличчям відмови від масового виробництва, яке сформувалося ще в кінці XIX - початку XX століття. На зміну масовому  виробництву  йде  новий  тип  виробництва. Цей  новий  тип виробництва   принципово  змінює  саму  мету  виробничого  процесу. Тут традиційне  завдання  виготовлення  великої  кількості  однотипних  виробів, що задовольняють вимогам  технічної  документації, з  яких  споживач  повинен  вибрати  найбільш  підходящі  для  нього, замінюється  завданням виготовлення саме такого виробу, який   потрібен  кожному  даному споживачеві, і саме в тій кількості, яка  необхідна, і якраз тоді , коли треба.

У сучасному бізнесі відбувається зміщення пріоритетів від "функціональних" до "інноваційних"  продуктів. Функціональні  продукти  служать  задоволенню насущних  потреб  і  купуються, в  більшості  випадків, без оглядки на місце придбання (знадобилося - побачив - купив). На них існує більш-менш передбачуваний попит, а їх життєвий цикл триває відносно довго. Конкурентам легко їх імітувати, а отже, їх важко зробити  високорентабельними. Інноваційні  продукти, навпаки, являють  собою  останнє  слово  техніки  або моди, попит на них важко передбачити, а їх життєвий цикл значно коротший. В якості компенсації за ризик  і обмеженість  існування  такого товару  його виробник отримує  відносну свободу  від  конкуренції  і  пов'язану з  цим можливість домогтися  більш  високої  рентабельності. В  епоху  існування  сучасних  засобів  комунікацій   (наприклад, із застосуванням Інтернет)  дозволяють  перейти  до  безпосереднього індивідуального  контакту, практично, з кожним  клієнтом  компанії. Сучасний маркетинг  еволюціонує  від  масового  маркетингу  до  маркетингу  взаємин.

Ситуація на ринках стрімко змінюється. По-перше, спостерігається вибухове зростання пропозиції, що виражається як в різкому збільшенні кількості товарних груп, так і в їх наповненні. Товарний достаток змушує компанії робити певні зусилля, щоб утриматися на ринку.                              По-друге, в умовах товарного достатку споживач стає все більш досвідченим. Класичний підхід в сегментації часто не спрацьовує. В даний час доцільно говорити вже не про сегменти, а про фрагменти споживачів (дуже маленьких сегменти, які об'єднує наявність загальної для всіх мотивації високого рівня).                                                                                                  По-третє, відбувається зміна інформаційного поля, яке визначається  у фрагментації  каналів  інформації (появі нових каналів і нових можливостей при використанні старих каналів донесення інформації до споживача: Інтернет-маркетинг, електронні табло і т.д.). По-четверте, це внутрішньокорпоративний пресинг і бажання керівництва і власників підвищити ефективність бізнесу. Проводиться агресивна маркетингова політика, яка часто не приносить очікуваних результатів. Перераховані зміни кидають компаніям "виклики" і вимагають пошуку "виходів", як відповідей на ці виклики. Першою проблемою є залучення уваги споживача до товарів фірми. В умовах жорсткого інформаційного тиску це стає непростим завданням. Іншою проблемою є здійснення вибору і прийняття рішення про покупку в даний момент часу (що вибрати і коли?). Люди часто відкладають  здійснення  покупки в надії  на більш вигідну пропозицію в майбутньому. Необхідно знайти спосіб підштовхнути споживача  зробити  покупку  вже  зараз. Третьою  проблемою є фрагментація  комунікаційних стратегій. Інформаційне поле, з одного боку, стає дуже розрізненим, а з іншого боку, дуже насиченим. У цих умовах вибрати свою комунікаційну стратегію стає непросто.

Найбільш дієві, ефективні рішення та / або інструменти наступні.

1) Першим рішенням в цих випадках є унікальність продукту;

2) Друге рішення це управління сприйняттям ціна / якість (розпродажі, знижки і т.п.);

3) Третє рішення -  людські слабкості. У зоні комфорту і задоволення людина значно легше приймає рішення про покупку;

4) Наступним рішенням або інструментом є довіра та можливі шляхи його формування: особистий досвід, бренд (який часто підміняє особистий досвід).

Ще однією базовою технологією маркетингу є маркетингова стратегія. Аналізуючи приклади вибору та застосування різних стратегій різними фірмами, можна говорити про велику різноманітність маркетингових стратегій. Незважаючи на те, що базова мета функціонування всіх фірм-виробників на ринку однакова – одержання прибутку, не існує єдиної маркетингової стратегії щодо її досягнення, яка була б прийнятна для всіх фірм. Наприклад, якщо розглянути маркетингові стратегії трьох фірм-виробників, які діють на ринку автопокришок, то можна визначити, що одна фірма є світовим лідером на цьому ринку й її стратегія полягає в підтриманні ринкового лідерства, інша фірма застосовує стратегію диференціації, засновану на високій якості товару, третя обрала стратегію концентрованого маркетингу й виготовляє автопокришки виключно для фермерської техніки. Одна мета може бути досягнута реалізацією різних маркетингових стратегій. Маркетингові стратегії класифікують за різними ознаками:

 • Глобальні маркетингові стратегії – стратегії, які визначають принципові рішення щодо вибору напряму розвитку фірми.
 • Базові стратегії базуються на певних конкурентних перевагах фірми.
 • Стратегії росту визначають напрямок розширення масштабу фірми.
 • Залежно від методу обрання цільового ринку – стратегії, що дозволяють визначити, які товари й для яких сегментів ринку буде виробляти фірма.
 • Залежно від ступеня сегментування ринку – стратегії вибору комплексу маркетингових засобів (маркетинг-міксу) для певних сегментів споживачів.

Товар є невід’ємною складовою маркетингу, кожен товар повинен бути конкурентоспроможним. Тобто,  товар повинен мати здатність бути привабливішою для покупця в порівнянні з іншими виробами аналогічного виду й призначення, завдяки кращій відповідності її якісних і вартісних характеристик вимогам ринку й споживчим оцінкам.

Задля досягнення мети продавця, маркетологи використовують таку технологію як життєвий цикл товару . Життєвий цикл товару – це час, упродовж якого товар життєздатний на ринку і забезпечує досягнення цілей продавця. Від життєвого циклу товару залежить рівень прибутку на кожній із його стадій:

 • Впровадження товару на ринок;
 • Зростання обсягу продажу внаслідок визнання товару покупцями;
 • Стадія зрілості, яка характеризується максимальною прибутковістю;
 • Стадія аристократична. Товар загальноприйнятий та наситив ринок; Характеризується мінімальними затратами при значних прибутках.
 • Спад обсягу продажу і прибутку.

Кожен товар повинен мати свою ціну, саме тому повинні бути якісь правила  ціноутворення. Ціна в теорії та практиці конкуренції розглядається як вирішальний  інструмент  маркетингу. Ціна в широкому сенсі слова включає всі об'єктивні і суб'єктивні витрати, пов'язані з придбанням продукту - носія якості.

Просування товару відбувається декількома інструментами, одним з них є персональний продаж. Персональний (особистий) продаж — інструмент комплексу просування, який передбачає індивідуальне спілкування працівника підприємства з потенційним покупцем. Він широко розповсюджений у світі. У контакт із потенційними покупцями в ролі продавців вступають практично всі працівники підприємства. Засобами такого спілкування є бесіди по телефону, листування, особисте спілкування з клієнтами. Співробітники підприємства повинні викликати довіру і кваліфіковано консультувати наявних і потенційних споживачів.

 

 

 

РОЗДІЛ  3. КРАУДСОРСИНГ  ЯК  ПРИКЛАД  СУЧАСНИХ  МАРКЕТИНГОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

На  сучасному  етапі  маркетингові  технології  перебувають  у  стадії  якісних  змін. Цьому  сприяють, перш  за  все, розвиток  інформаційних  технологій  та  глобалізація. В  умовах  розвитку  і  поширення  глобальних  засобів  зв’язку  компанія  не  може  не  скористатись  для  поширення  реклами, PR- акцій, опитувань. Це  значно  підвищує  ефективність  і  віддачу  зусиль  маркетологів. Але  зовсім  недавно  з’явилась  принципово  нова  маркетингова  технологія, яка  дозволяє  значно  економити  затрати  на  виробництво  продукту  і  одночасно  його  рекламувати. Це  так  званий  краудсорсинг. Термін  краудсорсинг (crowdsourcing)  був  утворений  з  двох  слів - crowd (натовп)  і  sourcing (підбір ресурсів).                                                   Основна  ідея  краудсорсингу  полягає в тому, що певну роботу виконують не професіонали, а любителі, тобто "натовп", причому безкоштовно, на підставі публічної оферти, без урахування укладення трудового договору, на добровільній основі. Такі люди витрачають свій вільний час на вирішення завдань, які вони вважають важливими або які їм просто подобаються.  Іншими словами, краудсорсинг - це використання  потенціалу  великої  кількості  людей для  вирішення  різних  завдань  найчастіше  через  соціальні  мережі. Краудсорсинг  як  процес  знайомий   людству давно. Обговорення  конституції або пенсійної реформи, висловлювання ідей з приводу реформування системи освіти, пропозиції щодо назви вулиці або міста - все це приклади краудсорсингу. Напевно ви зустрічали акції від компаній, в рамках яких користувачі можуть отримати приз, розповівши про використання її продуктів або сформулювавши  ідею реклами  нового  товару. Це найбільш яскраві і добре знайомі ідеї  краудсорсингу. По суті  маркетологи  компаній, що пропонують призи, використовують  ідеї  натовпу  для  побудови  рекламної  стратегії.             Краудсорсинг в рекламі, маркетингу і соціологічних дослідженнях став звичним явищем. За допомогою  краудсорсингу  можна  отримати  не  тільки зворотній  зв'язок  зі  споживачами, але і використовувати їх бачення і уявлення про новий продукт, в результаті  чого  скоригувати  свою  рекламну  стратегію. У певному сенсі, за допомогою краудсорсингу можна  знизити  витрати компанії, наприклад, на маркетинг і рекламу. Схема проста: фірма  викладає  в Мережі  завдання, в реалізації  якого  можуть  взяти  участь  всі  бажаючі. Таким  завданням  може  бути  все  що  завгодно. По-перше, мозковий штурм на будь-яку тему, скажімо, назва для нового продукту, девіз для рекламної кампанії або ідея щодо поліпшення якості обслуговування. По-друге, краудсорсинг  можна  застосовувати  як  спосіб  збору  даних  для маркетингового  дослідження, з метою вивчення попиту, конкурентного середовища, лояльності  споживачів  до  якогось  продукту.  Третє застосування - створення  реального  продукту, наприклад, рекламного  ролика, концепції просування  або  дизайну товару.                                                В  світовій  економіці  є  компанії, які  систематично  використовують  краудсорсинг. Одним  з  яскравих  прикладів  комерційного  краудсорсингу - це компанія  Threadless, що  займається  виробництвом  футболок. Дизайн футболок  створюються  відвідувачами  сайту, і  відвідувачі   щотижня вибирають 4-6 моделей, які запустять у виробництво, якщо набереться достатня кількість  попередніх  замовлень. Переможці  отримують  призи  та  грошову винагороду, а їх імена друкують на етикетках футболок. За останні кілька років відкрилося  відразу декілька  меблевих  компаній, які  або  закликають  людей голосувати  за  вподобані  меблі (Made.com), або навіть створювати / вибирати її дизайн  самим (Muji). А  на  сайті  Quirky  можна  винаходити  власні предмети  побуту  та  гаджети. Над  оцінкою  і  доведенням  вибраних  проектів разом  з  користувачами  працює  команда  експертів - а в разі успіху ви отримуєте з продукту роялті! Краудсорсинг - це прогресивний  метод організації  праці  і  вирішення  бізнес-завдань, проте  використовувати  його варто  з обережністю, пам'ятаючи  про  всі  його  переваги  та  недоліки.       Краудсорсинг  може  підвищити  продуктивність  праці  і  при  мінімізації трудових і науково-дослідні витрат. Використовуючи  інтернет  для  отримання відгуків  від  активних  користувачів, клієнти  можуть знизити  кількість  часу, витрачений  для  збору  даних  в  рамках  формальної  фокус-групи  або напрямки  досліджень. Залучаючи  клієнтів  в  маркетинг, брендинг, і  продакт-процеси  розвитку, менеджери  можуть  скоротити  витрати  на  персонал  і ризики, пов'язані з невизначеністю попиту на ринку.       В  той  же  час  краудсорсинг  має  і  свої  недоліки. Краудсорсинг  може бути  хорошим  для  одноразових  акцій, використовувати  краудсорсинг  на постійній  основі  складно: рано  чи  пізно  інтерес  аудиторії  згасне. Не  варто вдаватися  до  краудсорсингу, якщо  ви  обмежені  в  тимчасових  ресурсах: хто знає, скільки  часу  мине, поки  хтось  запропонує  дійсно  ідею, варту  для  втілення. До того ж, якщо ідей багато, хтось повинен справлятися з їх потоком (щоб отримати крупинку золота, потрібно промити багато піску, відсоток дійсно хороших ідей і пропозицій зазвичай невеликий). А може бути і так, що ідей буде мізерна  кількість. Тому  використовувати  краудсорсинг  можна  лише  як  допоміжний  інструмент  у  маркетинговій  стратегії  компанії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

На  сучасному  етапі  найголовнішою  формою  конкуренції  стала  монополістична  конкуренція. Ми  маємо  у  більшості  галузей  необмежену кількість  виробників, які  надають  своїм  товарам  реальних  або  уявних  особливостей.  У  зв’язку  з  цим  стає  необхідним  пошук  методів  і  прийомів, щоб  максимально  наблизити  свій  товар  до  споживача. Тому  і  виникло  таке  явище  в  економіці, як  маркетинг. На  сьогоднішній  день  він  став  необхідним  інструментом  у  виробничій  і  збутовій  діяльності  фірм. Маркетингові  технології  постійно  вдосконалюються  і  у  ХХІ  ст.  маркетологи  почали  використовувати  глобальну  мережу  та  інтерактивні  технології  у  роботі  зі  споживачами. Тому  й  виник  різновид  маркетингової  технології  відомий  як  краудсорсинг. Розгляду  особливостей, переваг  і  недоліків  краудсорсингу  і  була  присвячена  наша  робота. За  результатами  дослідження  ми  можемо  зробити  такі  висновки:

 1. Використання  краудсорсингу  дозволяє   економити  на  розробці  маркетингових  стратегій  та  на  рекламі  продукту.
 2. Використання  інтерактивних  технологій  при  роботі  зі  споживачами  дає  змогу  викликати  довіру  у  товару, який  пропонується.
 3. Для  розробки  краудсорсингових  технологій  найкраще  підходить  використання  соціальних  мереж.
 4. У  світовій  економіці  є  компанії, які  систематично  використовують  краудсорсинг.
 5. Краудсорсинг  може  підвищити  продуктивність  праці  при  мінімізації  трудових  і  науково – дослідницьких  витрат.
 6. Використовувати  постійно  краудсорсинг  складно  через  втрату  інтересу  до  соціальних  мереж  з  боку  аудиторії.
 7. За  допомогою  краудсорсингу  не  можна  впроваджувати  короткострокові  проекти, адже  невідомо  скільки  часу  займе  інтерактивне  спілкування, поки  відвідувачі  запропонують  дійсно  вартісну  ідею.
 8. Використовувати  краудсорсинг  можна  лише  як  допоміжний  інструмент  в  маркетинговій  політиці  фірми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Белявцев М.І., Воробйов В.Н. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Під заг. ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с.
 2. Голубков Е.П. Современные тенденции развития маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 1 (39). – С. 3 – 18.
 3. Циганкова Т.М. Сучасні моделі та тенденції розвитку стратегічного маркетингу // Маркетинг в  Україні. – 2004. – №2. – С. 31 – 36.
 4. Савчук В., Дудаєва О. Оцінка ефективності маркетингових програм // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 47 – 52.
 5. Череп  А. В., Абліцова  Т. С. Розвиток  сучасного  маркетингу  та  вимоги  до  нього. – вісник  Хмельницького  нац.. ун-ту, № 1, 2009. – с. 205
 6. http://focus.ua/economy/180629/
 7. http://mmr.ua/news/tag/3424/
 8. http://www.niss.gov.ua/articles/747/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net