Статистика

Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 

Рейтинг Користувача: / 9
НайгіршеНайкраще 

Новини - Сайт

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ліцею  “Універсум”

______________ С. С. Сурма

______________ 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

зарахування, відрахування

та  переведення  учнів

до  ліцею  “Універсум”

Шевченківського  району  міста  Києва

 

 

 

 

 

Ухвалено

на  спільному  засіданні

педагогічної  ради  та

Ради  ліцею  від  10.05.2018

Протокол  № 4

Голова  педради_________С. С. Сурма

Голова  Ради  ліцею_______С. І. Добровольський

 

 

2018

І. Загальні положення

 

 1. Цей  Порядок  розроблено  відповідно  до Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»,  Статуту  ліцею, затвердженого  Розпорядженням  Шевченківської  у  місті  Києві  державної  районної  адміністрації  та  Порядку  зарахування, відрахування  та  переведення  учнів  до  державних  та  комунальних  закладів  освіти  для  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти, затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  16.08.2018  № 367  «Про  затвердження  Порядку  зарахування, відрахування  та  переведення  учнів  до  державних  та  комунальних  закладів  освіти  для  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти».
  1. Приймання дітей  до  8  класу  ліцею  здійснюється  на  конкурсній  основі. Приймання  дітей  до  10  класу  здійснюється  на  конкурсній  основі  за  наявності  вільних  місць.
  2. У  конкурсному  відборі  (конкурсі)  можуть брати  участь  діти незалежно від місця проживання.
  3. Конкурсні  випробування  здійснюються   на   безоплатній   основі.
  4. Зарахування до ліцею здійснюється відповідно до наказу         директора, що видається на підставі заяви про зарахування до  ліцею  (далі - заява про зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред'явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного  огляду", затверджена  наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

 1. У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного  підпунктом 1 цього пункту).
 2. Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 пункту 5 цього розділу, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів згідно з цим Порядком.
 3. Зарахування дітей до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року.
 4. Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про загальну середню освіту".
 5. Інформація про  спроможність ліцею, кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них обов'язково оприлюднюється на  веб-сайті  ліцею  щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв.
 6. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.
 7. Ліцей обробляє  надані  йому  персональні дані відповідно до Закону України  "Про захист  персональних  даних".
 8. Переведення учня до іншого закладу освіти здійснюється відповідно до розділу III цього Порядку на підставі наказу директора.
 9. Відрахування учня з  ліцею  здійснюється  відповідно  до розділу IV цього Порядку на підставі наказу директора.
 10. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються  до  ліцею, відповідає  згідно  з  вимогами законодавства особа, яка їх подає.

 

 

ІІ. Зарахування  до  ліцею

 1. Зарахування  дітей  до  8  класу  та  на  вільні  місця  до  10  класу  здійснюється  на  підставі  конкурсного  відбору.
 2. Для  зарахування до  ліцею  заяви  подаються  до  31 травня  включно.
 3. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 10  розділу I цього Порядку.
 4. Зарахування до 10 класу ліцею  відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу ліцею, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку. На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються  за  конкурсом.
 5. Для зарахування до 10  класу  ліцею  заяви  про зарахування  подаються до 15 червня  включно.
 6. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові  вступні  випробування для зарахування на вільні місця (за їх наявності)  у 8 - 11  класах, що проводяться  на  загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів  конкурсу або  прийняття  відповідного  рішення апеляційною  комісією.
 7. Порядок вступу до  та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються  педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.
 8. Порядок вступу оприлюднюється на веб-сайті  ліцею  не менше, ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.
 9. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об'єктивності, рівності та неупередженості.
 10. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, для оцінювання  результатів  конкурсних  випробувань – предметні  комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти. До  складу  конкурсної   комісії  залучається   практичний   психолог.   Головою  конкурсної  комісії  є  директор  ліцею  або  його  заступник. Один і той самий педагогічний  працівник  (крім практичного психолога) не може входити до складу більше,  ніж однієї комісії.
 11. Види, форми проведення, кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються директором.
 12. Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами  базової  середньої освіти.
 13. Вступні  випробування  проводяться  в  письмовій  формі.

 

ІІІ. Проведення конкурсу

 

 1. Конкурсні  випробування  для  дітей,   які  вступають  до   8, 10  класу  ліцею  проводяться   з   навчальних   предметів:

 

 • 8 – А  клас – співбесіда, математика;
 • 8 – Б  клас – співбесіда, українська  мова;
 • 10 – В  клас – співбесіда, математика.

 

 1. Конкурсні  випробування  для  учнів,   які  вступають  до  інших  класів  ліцею   проводяться  за  умови   наявності  вільних  місць, як правило, під  час  основного  конкурсного  приймання.  Адміністрація  ліцею  самостійно  визначає  умови  і  порядок  проведення  конкурсного  приймання  таких  дітей.
 2. Конкурсні завдання зберігаються у директора  ліцею  в  запечатаному  конверті,  що  його  відкриває  в   день  випробування  голова  предметної комісії у присутності її членів та  вступників.
 3. Для проведення  конкурсного  випробування  у  письмовій
  формі  вступникам  видається папір зі штампом навчального закладу;
  передбачається,  що  першу  сторінку  буде  відділено  від   самої
  письмової роботи.
 4. Обсяг  і  тривалість  написання  вступниками  письмових
  робіт,  підготовки  до усного опитування за білетами,  інших видів
  випробувань  визначає  голова  приймальної  комісії  для  кожної   вікової
  групи  окремо, але  становить  не  більше  60  хвилин.
 5. Письмові   роботи   учасників  конкурсу  та  аркуші  із
  записами,  зробленими  вступниками  під  час  підготовки  до  усної
  відповіді, зберігаються  у  навчальному  закладі  протягом  року.
 6. Результати  конкурсних  випробувань   (у   тому   числі   співбесіди)   оформляються   у   вигляді  протоколів  відповідної  комісії,  які зберігаються у тому самому порядку, що й  протоколи  державної  підсумкової  атестації.
 7. Діти, які  хворіли  під  час  проведення  конкурсу,  зобов'язані  подати  медичну довідку, на підставі чого їм  надається  право  участі  у  повторних  конкурсних   випробуваннях,  терміни  проведення  яких  визначає  директор ліцею.
 8. Діти,  які не з'явились на конкурсне   випробування  без  поважних  причин,  до  наступних  випробувань  не  допускаються.
 9. Якщо  діти,  їх батьки  або особи,  які їх замінюють,  не
  згодні з рішенням конкурсної комісії,  вони можуть  звернутися  до
  голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня
  після  оголошення  результатів  конкурсу  і  розглядається  протягом
  трьох  днів  з  дня її подання.  Для розгляду апеляцій  створюється
  апеляційна  комісія,  чисельність  та  склад   якої   визначаються
  ліцеєм   за   погодженням   з  відповідним  органом   управління  освітою.
 10. У   разі,   якщо   висновки   апеляційної   комісії   не  задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні  можуть  звернутися  до  відповідного  органу  управління  освітою,  який  створює  свою  апеляційну  комісію, рішення  якої  є  остаточним.

 ІV. Переведення  учнів  між  закладами  освіти

 1. З  ліцею відраховуються  учні, які:

1) здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

2) зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

3) переводяться до іншого закладу освіти;

4) вибувають на постійне місце проживання за межі України.

 1. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу  директора  можуть  бути   відраховані  учні 9 класу, яких було  зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат (1, 2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися  поглиблено  відповідно до освітньої програми ліцею чи індивідуального навчального плану учня.
 2. Про можливе відрахування батьки дитини та орган  управління освітою за місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування.
 3. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.
 4. Особи, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти та не отримали відповідний документ про освіту після завершення останнього класу ліцею, відповідно до рішення педагогічної ради можуть бути відраховані із закладу освіти або переведені на іншу (крім денної) форму здобуття освіти в цьому самому або іншому закладі освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

конкурсного  випробування  з ___________________________________________________ для  вступу до _____________ класу

Ліцей  «Універсум»  Шевченківського  району  міста  Києва

Прiзвища, iмена, по батьковi осiб, якi проводили конкурсне випробування:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Змiст конкурсного випробування________________________________________________

(в уснiй або письмовiй формi)

оголошено  о   год.   хв.

Необхiдний    для      проведения     конкурсного   випробування

текст:________________________________________________________________________

(назна диктанту, номери бiлетiв, завдань, тестiв, теми творчих робiт тощо)

Конкурсне випробування роэпочалося  о  год.     хв.

до конкурсного випробувавня допущено  _________   осiб, з’явилося

______  осiб, не  з’явилося______осiб

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ  КОНКУРСНОГО  ВИПРОБУВАННЯ

№  з/п

П. І. Б. особи, яка  проходить  конкурсне  випробування

Номер  білета, завдання

Кількість  балів

примітка

 

Дата  проведення  конкурсного  випробування  «____»   _____________________  20____

 

Голова  приймальної  комісії                     ____________   __________________________

 

Члени  комісії                                                __________      ____________________

_________       ____________________

_________       ____________________

Контактна інформація

Ліцей УНІВЕРСУМ
Україна, 03035, Київ, вул. Політехнічна, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: bobmark_42@rambler.ru, universum95@ukr.net