Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Новини - Сайт

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою ліцею «Універсум»

Протокол № 1 від 30.08.2019 р.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (УЧНІВ, ВИХОВАНЦІВ) ЛІЦЕЮ «УНІВЕРСУМ»,

БАТЬКІВ УЧНІВ (ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Дані правила складені з урахуванням вимог Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших законодавчих актів України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад,  Статуту ліцею.
 2. Правила регулюють відношення між учнями, батьками учнів і вчителями, а також розподіляють їх спільні обов’язки по відношенню один до одного.
  1. Метою правил є:

а) забезпечення єдиного підходу  до організації освітнього процесу, робочої дисципліни;

б) правильна і раціональна організація занять.

4. Правила дійсні для усіх без винятку здобувачів освіти (учнів, вихованців), батьків учнів (осіб, що їх замінюють), учителів, керівників ліцею.

5. Правила доводяться до учнів  та їх батьків через класні години і батьківські збори, а також публікуються на сайті ліцею та доступні для  всіх учнів, батьків, вчителів.

 

ІІ. ЄДИНІ ПРАВИЛА І ВИМОГИ ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

1.  Згідно ч.3 ст. 53 Закону України «Про освіту» усі здобувачі освіти мають дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

2.  Освітній процес в ліцеї відбувається за розкладом, затвердженим директором ліцею.

3.  Навчальні заняття розпочинаються о 9:00.

4.  Дотримання режиму роботи ліцею є обов’язковим для всіх учасників освітнього процесу.

5.  Кожен учасник освітнього процесу повинен дотримується вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, правил пожежної та електро безпеки, дорожнього руху.

6.  Дисципліна в ліцеї підтримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

7.  У відношеннях між собою учні, працівники ліцею та батьки ведуть себе ввічливо, дотримуючись загальноприйнятих норм поведінки

8.  Застосування методів фізичного та психічного насильства до усіх учасників освітнього процесу забороняється.

9.  Під час освітнього процесу в ліцеї заборонено знаходитися стороннім особам, в тому числі й батькам, без погодження свого відвідування ліцею з керівництвом ліцею.

 1. В  ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

11.  Для попередження ситуації, яка загрожує безпеці учнів та працівників ліцею на власній території, керівництво ліцею може використовувати системи спостереження, передбачені чинним законодавством, враховуючи вимоги закону про захист персональних даних.

12.  Всі учасники освітнього процесу (учні, батьки, вчителі, керівництво ліцею) мають право:

-       На доступ до інформації, яка стосується освітнього процесу ліцею, своєчасне інформування про всі зміни.

-       На захист від насилля, булінгу, приниження.

-       На ввічливе відношення з усіх учасників освітнього процесу.

-       На безпечні умови та захист здоров’я: дотримання санітарних норм в навчальних приміщеннях, дотримання норм робочого навантаження.

-       На участь у роботі органів самоврядування ліцею. Брати участь в обговоренні та ухваленні рішень, які стосуються освітнього процесу в ліцеї.

12. Усім учасникам освітнього процесу забороняється:

-       Вчиняти будь-які дії, які можуть мати небезпечні наслідки для оточуючих.

-       Застосовувати для з’ясування відносин фізичну силу, залякування, вимагання, булінг, насильство.

-       Приносити, передавати чи використовувати всі види хімічної, холодної та вогнепальної зброї, шприці, піротехніку, алкогольні напої, токсичні та наркотичні речовини, електронні сигарети, кальяни, тощо.

-       Палити всередині приміщень і на території ліцею.

-       Використовувати ненормативну лексику.

-       Проводити в ліцеї, на уроці, під час позакласних заходів аудіо та відео зйомки без дозволу керівництва ліцею та людини, яку знімають чи записують.

 

ІІІ. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ

ІІІ.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ .

 1. Учні ліцею зобов’язані виконувати вимоги законодавчих актів України, Статуту ліцею, даних Правил.
 2. Постійно відвідувати заняття, не допускати пропусків без поважних причин.
 3. Учні повинні приходити на заняття за 10-15 хвилин до початку уроків. В разі запізнення учень пояснює причину запізнення і займає своє місце після дозволу вчителя.
 4. Виходити за територію ліцею учням до закінчення освітнього процесу дозволяється в разі крайньої необхідності лише з дозволу класного керівника, медичної сестри або представника адміністрації і виключно за усною чи письмовою згодою батьків.
 5. Виходити за територію ліцею учням до закінчення освітнього процесу дозволяється лише на підставі заяви батьків та дозволу класного керівника, медичної сестри або представника адміністрації.
 6. Вихід учнів на уроки фізичної культури, екскурсії  чи з інших підстав відбувається організовано та в супроводі педагогічного працівника.
 7. Дозволяється виходити з класу на уроці тільки у випадку крайньої необхідності та з дозволу  вчителя.
 8. Учні можуть знаходитися в будівлі ліцею після уроків або позаурочних заходів у присутності педагогічних працівників.
 9. У разі відсутності учня в ліцеї через хворобу – необхідно подавати медичну довідку в день виходу на навчання.

10.  Якщо учень був відсутнім у ліцеї за сімейними обставинами, необхідно подати заяву або пояснювальну записку у день виходу учня на навчання.

11.  Учні залишають верхній одяг у відповідних роздягальнях.

12.  Учні не повинні залишати в кишенях верхнього одягу гроші, цінні речі, мобільні телефони.

13.  Адміністрація ліцею не несе відповідальності за зникнення цінних речей.

14.  Учні ліцею мають дбайливо ставитися до ліцейного майна, меблів, обладнання, підручників, навчальних посібників. У випадку нанесення шкоди батьки зобов’язані відшкодувати витрати у встановленому порядку.

15.  Учні повертають отримані підручники або інші засоби навчання, які належать ліцею, не пізніше кінця навчального року або при відрахуванні з ліцею.

16.  Під час проведення в ліцеї або за його межами позакласних заходів неприпустимо заважати проведенню розмовами, зауваженнями, переміщеннями.

17.  Учні  ліцею  залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

18.  Учні не повинні брати чужого. Обов’язково питати дозволу, якщо потрібно щось взяти. У випадку  крадіжки учень підлягає виключенню з ліцею.

19.  Учні можуть бігати та стрибати тільки у спеціально відведених місцях (спортивна зала, ігрові та спортивні майданчики, бігові доріжки) і тільки за умови відсутності загрози власному здоров’ю та здоров’ю оточуючих.

20.  Здобувачі освіти (учні) зобов’язані:

-     оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, протипожежної та електро безпеки, санітарно-гігієнічних норм;

-     дотримуватися етикету спілкування;

-     бути дисциплінованими, не допускати негідних вчинків та утримувати від цього інших;

-     не вчиняти будь-яких дій, які загрожують власному здоров’ю та здоров’ю оточуючих (вилазити з вікон, стрибати з високих поверхонь, використовувати речі не за призначенням тощо).

-     виконати вимоги вчителя на уроці та під час занять у гуртках;

-     дотримуватись навчальної дисципліни, мати всі необхідні для уроку навчальні засоби;

-     підтримувати порядок та чистоту в приміщеннях та на території ліцеї; прибирати за собою, якщо з власної вини сталося порушення чистотив будь-яких приміщеннях ліцею;

-     брати участь у чергуванні по класу, старанно виконувати обов’язки чергового по класу;

-     сумлінно виконувати класні або ліцейні доручення.

-     активно пропагувати здоровий спосіб життя;

-     своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу ліцею.

 

ІІІ.2. ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ (УЧНІ) МАЮТЬ ПРАВО:

-       на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-       на повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

-       на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій усіх учасників освітнього процесу, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

-       на вибір профільного напряму, факультативів, спецкурсів, гуртків, позакласних занять;

-       на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою ліцею;

-       брати участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-       брати участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

-       брати участь у різних видах суспільно корисної праці;

-       брати участь в роботі органів учнівського самоврядування ліцею.

 

ІІІ.3. ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 1. Запізнюватися на уроки та інші заходи, які проводяться в ліцеї.
  1. Покидати територію ліцею під час занять без дозволу класного керівника, чергового адміністратора.
  2. Займатися сторонніми справами, відволікатися від уроку, заважати однокласникам.
  3. Користуватися на уроках мобільними телефонами чи іншими пристроями, якщо це не передбачено змістом уроку. У випадку невиконання даної вимоги вчитель має право забрати на збереження мобільний телефон чи інший пристрій. Після закінчення уроку речі повертаються учню.
  4. Переміщуватися та покидати клас без дозволу вчителя.
   1. Вирішувати конфліктні ситуації та спірні питання між собою через застосування фізичних дій, образливих висловів або ненормативної лексики. У випадку застосування фізичних дій, учні які їх застосували, відраховуються з ліцею.
   2. Порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах.
   3. Припускатися дій, у тому числі – у формі висловлювань, що порушують права усіх учасників освітнього процесу
   4. Принижувати людську гідність (допускати принизливі й образливі вислови, вживати ненормовану лексику тощо).
   5. Вчиняти дії, що порушують громадський порядок або можуть нанести збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі ліцею.
   6. Хамство, грубість, цинізм, зверхність.
   7. Приносити в приміщення алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю, будь-які предмети, що не використовуються в освітньому процесі.
   8. Курити, вживати алкогольні та слабоалкогольні напої, будь-які наркотичні речовини, в тому числі напої, до складу яких входять слабо наркотичні речовини.
   9. Приносити до ліцею диких чи домашніх тварин.
   10. Використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, у ліцеї та його території.

 

ІІІ.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

 1. Учні  ліцею, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватися із ліцею.
 2. За рішенням педагогічної ради  ліцею, погодженим з  Управлінням  освіти  Шевченківської районної в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту ліцею, Правил внутрішнього розпорядку допускається  відрахування учнів із ліцею  та переведення їх до закладу за місцем проживання.

 

ІV. ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ.

ІV.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ:

 1. Батьки (особи, які їх замінюють) учнів проходять у будівлю при наявності документів, що посвідчують їх особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді чи передається черговому для проведення відповідного запису в «Журналі обліку відвідувачів». Батьки повідомляють ім’я, по батькові та прізвище вчителя або адміністратора, до якого вони направляються, а також прізвище, ім’я своєї дитини, клас в якому вона навчається. Черговий з’ясовує мету приходу і пропускає в приміщення з дозволу працівника, до якого вони прийшли.
 2. Батьки (особи, які їх замінюють)  зустрічаються з учителями  виключно після уроків, в екстрених випадках під час перерви. Учителі зобов’язані заздалегідь попередити чергових про прихід батьків, а також про час та місце проведення зустрічі.
 3. Прохід батьків (осіб, які їх замінюють) у ліцей з особистих питань до адміністрації можливий за умови попередньої домовленості/запису з представниками адміністрації, про що чергового інформують заздалегідь.
 4. У випадках незапланованого приходу батьків (осіб, які їх замінюють) учнів, черговий з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю тільки з дозволу адміністрації.
 5. Батьки, які супроводжують або зустрічають своїх дітей, знаходяться у  вестибюлі ліцею  в межах поста чергового.
 6. Батьки надають ліцею свої контактні дані та своєчасно сповіщають про їх зміни.
 7. Батьки знайомляться з основними нормативними документами, які регулюють освітній процес, зокрема з Правилами внутрішнього розпорядку, спрямовують свої зусилля на свідоме виконання цих документів їх дитиною.
 8. Батьки здійснюють співпрацю з ліцеєм через:

-     Відвідування батьківських зборів;

-     Регулярний щоденний контроль навчальної діяльності учня;

-     Своєчасне реагування на письмові зауваження вчителів;

-     Зустріч з класним керівником та вчителями-предметниками за їх запрошенням;

-     Дотримування домовленостей,  досягнутих в ході спільних, індивідуальних бесід.

 1. Батьки мають
  1. Батьки (особи, що їх замінюють) зобов’язані:

-     створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-     поважати честь і гідність дитини та усіх працівників ліцею;

-     постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-     неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;

-     вчасно надавати усі медичні довідки;

-     повідомити про відсутність дитини на заняттях в день його відсутності, зазначивши причину та термін відсутності дитини;

-     вчасно надавати письмове пояснення чи заяву із зазначенням причини відсутності учня, або медичну довідку, яка підтверджує можливість відвідувати ліцей;

-     здійснювати контроль за рівнем організації та якості дозвілля дітей у позаурочний час;

-     проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.).

 

ІV.2. БАТЬКИ (ОСОБИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ) МАЮТЬ ПРАВО:

-     обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

-     обирати профіль навчання серед запропонованих ліцеєм;

-     брати участь у діяльності батьківської громадські організації, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-     звертатися до органів управління освітою, адміністрації  ліцею  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-     приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ліцею;

-     брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею;

-     на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах;

-     звертатися до педагогічних працівників ліцею в індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;

-     отримувати від навчального закладу кваліфікаційну допомогу (інформаційну, консультативну та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини;

-     отримувати інформацію про всі заплановані в ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь в них.

 

ІV.3. БАТЬКАМ (ОСОБАМ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ) ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-       ухилятися від виконання своїх обов’язків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;

-       перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати  розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;

-       застосовувати стосовно дітей будь-які форми психічного або фізичного насилля, припускатися жорстокого поводження з дітьми;

-       незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торгівельних операціях;

-       змушувати дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності політичних партій, інших угрупувань тощо;

-       перебувати у приміщенні закладу під час навчальних занять без дозволу чергового адміністратора, без супроводу педагогічного працівника (класного керівника);

-       відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством;

-       з’ясовувати у приміщенні та на території ліцею будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї), іншими батьками чи працівниками ліцею із застосування фізичної сили, образливих висловів та дій, які порушують права, принижують людську гідність учасників конфлікту;

-       перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;

-       приносити в приміщення алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, яким в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів);

-       куріти тютюнові вироби, розпивати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напоїв в приміщенні та на території ліцею;

-       приходити з дитячими колясками, домашніми тваринами.

-       припускатися дій, у тому числі – у формі висловлювань, що порушують права усіх учасників освітнього процесу;

-       принижувати людську гідність (допускати принизливі й образливі вислови, вживати ненормовану лексику тощо) до усіх учасників освітнього процесу;

-       вчиняти дії, що порушують громадський порядок або можуть нанести збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі ліцею;

-       хамство, грубість, цинізм, зверхність;

-       використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, у ліцеї та його території.

ІV.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ (ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ).

 1. За умови відсутності учня більше ніж 10 днів без поважної причини, адміністрація ліцею повідомляє про цей факт відповідні органи управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації та Службу у справах неповнолітніх.
 2. За відсутності контролю за навчальними досягненнями учня, його батьки можуть бути запрошені для співбесіди з класним керівником, вчителем-предметником чи адміністрацією ліцею. Питання навчальних досягнень учня може розглядатися в присутності батьків та самого учня на педагогічній раді ліцею.
 3. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, ліцей  може  порушувати  в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net